Vedtægter

VEDTÆGTER
for

Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord

Baggrund

Vejle kommune har vedtaget en vision/strategi om at udvikle og brande Vejle Ådal – Vejle Fjord området, for at skabe yderligere vækst inden for primærerhvervene, bosætning og oplevelsesøkonomi og dermed skabe merværdi for hele kommunen.

Visionen er samtidigt at skabe et unik natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle fjord, som både har national og international format.

Området af speciel interesse er udpeget og vist i kommunens Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord, og udgør det område Vejle Kommune på sigt gerne ser udpeget til nationalpark.

Endeligt er det overordnede formål at opnå syenergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området.

Disse visioner/planer vil i høj grad kan komme til at berøre skovejere, og skal derfor gennemføres i et samarbejde med skovejerne i området. I den forbindelse er det meget vigtigt at skovbruget i området sikres en central rolle i de processer, der komme til at ligge til grund for realiseringen af denne vision. Dette sikres kun gennem et stærkere samarbejde mellem lokale skovejere og dannelsen af en lokal skovejerforening. Foreningen vil blive repræsenteret i såvel det kommende udviklingsråd, hvor alle interessegrupper og erhverv er repræsenteret, samt sikret en plads i udviklingsbestyrelsen.

 1. Foreningens formål.
  AT der ikke af offentlig myndighed indføres særlige love, bekendtgørelser eller praksis, som alene er målrettet mod lodsejere i ”området”, og som ikke skal gælde for lodsejere udenfor området uden Skovejerforening Vejle Ådal og Vejle Fjords accept,

AT natur- og skovbrugsdrift på ejendomme i ”Området” ikke begrænses i deres virksomhed, udover hvad der gælder for tilsvarende ejendomme beliggende udenfor området,

AT der ikke iværksættes ekspropriation, der har til formål at udbygge ”Området” til en eventuel Nationalpark, idet dette vil være i strid med intentionerne om etablering af Nationalparken, der ifølge sit eget indhold alene skal etableres og udbygges gennem frivillige aftaler med lodsejerne,

AT reglerne om offentlighedens adgangsmuligheder til private ejendomme til stadighed er de samme, som gælder udenfor området,

AT der ikke sker ændringer i regler og praksis for udøvelsen af jagt, der er forskellig fra de regler, der gælder udenfor området,

AT udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord skal ske uden at begrænse erhvervslivets udvikling, men gerne skabe nye udviklingsmuligheder,

AT udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord skal ske i nært samarbejde med landbrug, skovbrug, dambrug og andre naturbaserede erhverv (primær-erhvervene),

AT udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter,

AT udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord-området, skal ske ud fra følgende præmisser:

Frivillighed og respekt for ejendomsrettens ukrænkelighed

Sikre fortsatte udvidelsesmuligheder for landbrugs-, skovbrugs, og dambrugsproduktionen
Erhvervs- og lodsejerinteresser skal sikres min. 50% repræsentation i et koordinerende organ (udviklings-bestyrelse) for arbejdet, og medlemmerne skal bestå af folk fra lokalområdet

 1. Medlemmer.
  Som medlemmer af foreningen kan optages lodsejere, som opfylder følgende betingelser:

Natur og skovejendommen er større end 2 ha.
Ejendommen er beliggende i Vejle Kommune.
Medlemmet har en aktiv mailadresse, idet kommunikation med medlemmerne efter bestyrelsens valg hovedsageligt foregår elektronisk.
Bestyrelsen kan dispensere for ovennævnte krav til medlemskab, hvis der søges optagelse fra en lodsejer, der er ejer til en ejendom beliggende udenfor området.

Ind – og udmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside. Såfremt der er spørgsmål kan disse rettes til formand eller næstformand i foreningen.

 1. Generalforsamlinger.
  Foreningens højeste myndighed er en generalforsamling.

Der afholdes ordinær generalforsamling i første kvartal i hvert kalenderår, og generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog max. 2 stemmer pr. mødedeltager.

Dagsorden for den årlige generalforsamling er som følger:

Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetæller.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Valg af bestyrelse.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent
Valg af revisor.
Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle afstemninger afgøres efter simpelt flertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen kan forlange skriftlig afstemning. Personvalg afgøres altid skriftligt, såfremt et medlem kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen har vedtaget det, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer det ved fremsendelse af en begrundet anmodning.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen og varslet for indkaldelse til medlemmerne er 14 dage.

Alle generalforsamlinger skal afholdes i Vejle Kommune.

 1. Daglig ledelse.
  Foreningens daglige ledelse sker gennem en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges eller genvælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Heraf skal mindst 4 have skov inden for Erhvervs- og udviklingsstrategiens område.

Valgperioden er for 2 år. Det første år vælges 3 af medlemmerne til bestyrelsen dog kun for 1 år. Desuden vælges der hvert år 2 suppleanter, hvoraf mindst en skal have skov inden for Erhvervs- og udviklingsstrategiens område.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen, hvorefter der vælges en ny formand.

Bestyrelsen træffer beslutninger efter simpelt flertal, hvor mindst 4 medlemmer deltager i afstemningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Der kan i denne indgå, at bestyrelsesmøder ikke behøver at være fysiske.

 1. Repræsentation.
  Bestyrelsen vælger af sin midte de medlemmer, som vil få mulighed for at indtræde i kommunens udviklingsråd og udviklingsbestyrelse.
 2. Økonomi.
  Der opkræves kontingent. Kontingentet fastsættes og godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen aflægger regnskab for foreningen på generalforsamlingen, og regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen.

Der skal på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne vælges en revisor, der skal revidere regnskabet inden det forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 1. Vedtægtsændringer.
  Nærværende vedtægter kan alene ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling hvor forslaget forinden er udsendt efter reglerne i nærværende vedtægter.
 2. Opløsning af foreningen.
  Opløsning af foreningen kan ske ved ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal såfremt 2/3 af medlemmerne er til stede /eller har afgivet fuldmagt), eller ved simpelt flertal af fremmødte ved en anden ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen er stiftet den 29. februar 2016 og nærværende vedtægter er godkendt

Den,

som dirigent:

Den,

tiltrædes af foreningens nyvalgte bestyrelse: